Beskriv din idé

Ett tips när du ska beskriva din idé är att ta hjälp av någon. Foto av Christian Ferm på Robin Tidblom och Yannick Porter

Här finns beskrivet två verktyg man kan använda för att beskriva sin idé kring ett arrenden, den första är en checklista med frågor om arrendet vilket som passar både en odlare och en jordägare och den andra är en mall för att skissa på affärsmodeller för en odlare/blivande arrendator.

Checklista med frågor om arrendet

Här är en samling frågor som kommer hjälpa både dig som är jordägare och dig som vill bli arrendator. Om vissa av dessa frågor är besvarade i en annons eller annan kommunikation kring arrendet kommer det att minska missförstånd och förenkla kommunikationen avsevärt.  Använd dessa frågor som inspiration för att beskriva odlingsytan/marken/fastigheten eller för dig som vill arrendera använd dem som utgångspunkt för att identifiera och formulera dina behov.

1. Grundförutsättningar

Om Odlingsytan
– Hur stor är odlingsytan?
– Vad är det för jord?
– Hur har jorden brukats innan/hur brukas jorden idag?
– Hur “bra” är jorden för odling? Har jordprover gjorts?
– Är det en solig plats? i vilket läge ligger odlingsytan?
Arrende
– Hur långt arrende är du villig att skriva kontrakt på? ex: 1-10 årVad för form av arrende är tilltänkt (sidoarrende, gårdsarrende eller något annat)

Boende
– Finns det möjlighet att bo på platsen eller i dess direkta närhet? om ja, beskriv gärna hur, för hur många etc.

2. Resurser och infrastruktur för odling

Vatten 
– Hur ser vattentillgången ut? (Finns det dammar, brunn, hur mycket vatten kan tillgås under säsongen?)
– Hur långt är avståndet mellan vattenkällan/källorna och odlingsytan?
– Finns det livsmedelsgodkänt vatten?
– Hur ser bevattningslösningar ut idag? (pumpar och bevattningssystem m.m.)

Kompost 
– Finns det tillgång till kompostmaterial på gården redan?
– Finns det en angiven kompostplats?
Redskap och förvaring
– Finns det redan odlingsredskap på platsen? i så fall vilka?
– Finns det en angiven plats för förvaring av redskap och annat som behöver förvaras? (Förråd och eller utomhus plats) 
Maskiner? 

Växthus och plantskola
– Finns det växthus? 
– Hur stort/stora är de? Hur ser bevattningen ut? 

Pack och skölj 
– Vad finns det för pack- och skölj utrymmen?  

Kylrum 
– Finns det något kylrum och jordkällare?

3. Övrigt

Försäljning
– Finns det en möjlig utlämningsplats/upphämtningsplats för åkare och/eller kunder att hämta grödor i?
– Finns det existerande försäljningskanaler som jordägaren har, där grönsaker eller annat som odlas kan säljas igenom? 
– Finns det synergier med jordägarens verksamhet som kan utforskas för försäljning?
– Finns det sysslor på jordägarens gård/verksamhet som skulle kunna erbjudas odlaren att jobba med utöver själva odlingen?
Arbetsmiljö
– Finns det toalett? Dusch?
– Finns det kontorsplats? I så fall till hur många? finns mötesrum?

Personligt
– Vad är din motivation till att marken ska odlas av en odlare? 
– Finns det något som är viktigt i relation till vem odlaren är, hur det odlas eller annat som är bra att känna till?

Övrigt
– Något annat du vill dela med dig av till potentiella odlare? Det kan vara Kunskaper, mentorskap, partnerskap, kompetenser inom marknadsföring, administration, ekonomi, personal etc.

Vi hoppas denna checklista ska vara till hjälp. Vill du dyka djupare in i värdefulla frågor att ställa sig inför en uppstart rekommenderar vi Richard Perkins böcker samt att kolla upp Holistic Management.

Ossian Tidblom tar emot ett av många studiebesök, vilket är en del av Under Tallarnas affärsmodell.
Foto av Christian Ferm

 Mall för skiss på affärsmodell

Som odlare är det viktigt att du kan beskriva din tilltänkta verksamhet för en jordägare så att ni gemensamt kan förstå om den verksamheten passar det jordägaren har att erbjuda. Ju tydligare odlaren är med sin affärsmodell ju lättare blir arrendeavtalsprocessen.

En affärsmodell beskriver hur din affärsidé eller befintliga verksamhet skapar, levererar och fångar ett värde för en kundgrupp (din målgrupp) och hur ditt företag är tänkt att fungera. Vi föreslår att du börjar enkelt, alldeles för många gör det för svårt för sig själva med att tänka att de ska göra en fullständig affärsplan, vi föreslår istället att du börjar med en skiss på en affärsmodell och gör en tillhörande budget. En av de mest använda mallarna för att utveckla affärsmodeller idag är Business Modell Canvas. Mallen kan fyllas i förhand eller online, det finns massor med varianter. Vi föreslår denna version som är enkel, på svenska och gratis. https://www.nystartad.se/om-business-model-canvas/

Tips: använd din skiss när du ska beskriva din tilltänkta verksamhet för en jordägare, använd även en del av informationen när du lägger upp en annons om att du söker mark.

Exempel på en Business Model Canvas Mall

En snabbt ritad Business Modell Canvas av Yannick Porter

Guiden är producerad som en del av Under Tallarnas Leader projekt Mötesplats För Grön Utveckling i Järna som syftar till att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling, mat och miljö mellan 2018-2020.

Tack till Co-grow, Torp Säteri/Rosenhanska, Husby Gård, Södertälje Kommun, Göteborg Kommun/Stadsbruk och medlemmarna i gruppen Småskalig Grönsaksproduktion.
— Simone Grind och Yannick Porter , Under Tallarna, december 2020