Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Under Tallarna deltar i det EU-finansierade projektet ”Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion” som pågår under perioden 2019-01 till 2022-01. Pilot- och samarbetsprojektet syftar till att bidra med praktisk och teoretisk kunskap om ekologisk odling av fleråriga grönsaker. Målet för projektet är att identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker. Projektet leds av Skillebyholm i samarbete med Under Tallarna, FörädladPeterslunds ekoodling och Hornuddens trädgård

Flera trädgårdsodlare har engagerats i pilotprojektet, plantuppdragning och försöksodling kommer att ske på flera platser i samarbete. All odling sker i anslutning till etablerade grönsaksodlingar. Odling kan ske på friland, tunnel, och i kallväxthus.
Sortförsök inleds med sikte på yrkesmässig försäljning av både småplantor och grönsaker men plantskoleodling av fleråriga grönsaker för fritidsodlare kommer också att utvärderas.

Resultaten av pilotprojektet kommer att ge underlag som yrkesodlare kan använda för att fatta beslut om vilka perenna grönsaker som bäst passar i deras odling. Vi ser att det finns flera fördelar med fleråriga grönsaker, jämfört med ettåriga. I och med att de är fleråriga krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Fleråriga grönsaker är även mindre sjukdomsbenägna och drabbas av färre skadedjur än ettåriga grönsaker. De börjar växa tidigt på våren och kan följaktligen förlänga säsongen då närodlat finns tillgängligt och då ge odlare inkomst tidigare på året. Fleråriga grönsaker utökar antalet arter och släkten i odlingslandskapet och ger större mångfald på
tallriken. Många fleråriga grönsaker är näringsrika.

Kontakt
Eva Johansson, projektledare info@perennagronsaker.se 
Robin Tidblom, ansvarig Under Tallarna robin@undertallarna.se