Vägen till ett arrendeavtal

En guide till ett påskrivet arrendeavtal för småskalig yrkesmässig trädgårdsodling. Foto av Christian Ferm

Här är en guide för att förstå hur en arrendeprocess kring upplåtelse av odlingsmark för småskalig yrkesmässig trädgårdsodling kan gå till. Guiden riktar sig både till markägare, även kallade jordägare som söker odlare samt till odlare/blivande arrendator som söker mark att odla.

En stor utmaning inom lantbruket och inom trädgårdsodling är låg lönsamhet i kombination med prissättning på jordbruksmark, vilket gör det svårt för nyetablerade och unga odlare  att komma in i branschen. Arrende är således en viktig del av svenskt lantbruk för att en ny generation ska kunna etablera sig i branschen. Idag brukas cirka 40 procent av jordbruksmarken som jordbruksarrende enligt LRF. Är du ny inför begrepp kring arrenden kan denna sida hjälp dig att orientera dig som ett komplement till denna guide.

ARRENDEPROCESSENS FEM STEG

Guiden innehåller fem steg från idé till påskrivet avtal:

 1. Beskriv din idé/ ditt erbjudande
 2. Att annonsera och söka efter en jordägare/arrendator
 3. Kontakt och möte
 4. Kvalitetssäkring
 5. Skriv avtal

1. BESKRIV DIN IDÉ

Ju mer du vet om vad du vill och har att erbjuda desto lättare är det att ta ställning till för din motpart. Som odlare (blivande arrendator) innebär det att du åtminstone bör ha en skiss på en affärsmodell,  klart för dig vilken yta och vilka byggnader du behöver,  hur du tänker finansiera uppstarten av din verksamhet samt hur du önskar att relationen ska se ut med jordägaren. Som jordägare bör du inventera din mark, dina byggnader och dess skick samt tydligt beskriva vad du har att erbjuda och hur lång tid arrendet gäller.

Checklista jordägare/arrendator

 

Om Odlingsytan

 • Hur stor är odlingsytan? (svara i hektar eller kvadratmeter)
 • Vad är det för jord?
 • Hur har jorden brukats innan/hur brukas jorden idag?
 • Hur “bra” är jorden för odling? Har jordprover tagits på kvaliteten? 
 • Är det en solig plats? i vilket läge ligger odlingsytan?

Arrende

 • Hur långt arrende är du villig att skriva kontrakt på? ex: 1-10 år
 • Vad för form av arrende är tilltänkt (sidoarrende, gårdsarrende eller något annat)

Boende

 • Finns det möjlighet att bo på platsen eller i dess direkta närhet? om ja, beskriv gärna hur, för hur många etc.

 

Vatten 

 • Hur ser vattentillgången ut? (Finns det dammar, brunn, hur mycket vatten kan tillgås under säsongen?)
 • Hur långt är avståndet mellan vattenkällan/källorna och odlingsytan?
 • Finns det livsmedelsgodkänt vatten?
 • Hur ser bevattningslösningar ut idag? (pumpar och bevattningssystem m.m.)

Kompost 

 • Finns det tillgång till kompostmaterial på gården redan?
 • Finns det en angiven kompostplats? 

Redskap och förvaring

 • Finns det redan odlingsredskap på platsen? i så fall vilka?
 • Finns det en angiven plats för förvaring av redskap och annat som behöver förvaras? (Förråd och eller utomhus plats) 
 • Maskiner? 

Växthus och plantskola

 • Finns det växthus? 
 • Hur stort/stora är de? Hur ser bevattningen ut? 

Pack och skölj 

 • Vad finns det för pack- och skölj utrymmen?  

Kylrum 

 • Finns det något kylrum och jordkällare?

 

Försäljning

 • Finns det en möjlig utlämningsplats/upphämtningsplats för åkare och/eller kunder att hämta grödor i?
 • Finns det existerande försäljningskanaler som jordägaren har, där grönsaker eller annat som odlas kan säljas igenom? 
 • Finns det synergier med jordägarens verksamhet som kan utforskas för försäljning?
 • Finns det sysslor på jordägarens gård/verksamhet som skulle kunna erbjudas odlaren att jobba med utöver själva odlingen? 

Arbetsmiljö

 • Finns det toalett? Dusch?
 • Finns det kontorsplats? I så fall till hur många? finns mötesrum?

 

Personligt

 • Vad är din motivation till att marken ska odlas av en odlare? 
 • Finns det något som är viktigt i relation till vem odlaren är, hur det odlas eller annat som är bra att känna till?

Övrigt

 • Något annat du vill dela med dig av till potentiella odlare?
  • Kunskaper, mentorskap, partnerskap, kompetenser inom marknadsföring, administration, ekonomi, personal etc. 
Affärsmodellsmall - Business model Canvas

Som odlare är det viktigt att du kan beskriva din tilltänkta verksamhet för en jordägare så att ni gemensamt kan förstå om den verksamheten passar det jordägaren har att erbjuda. Ju tydligare odlaren är med sin affärsmodell ju lättare blir arrendeavtalsprocessen.

En affärsmodell beskriver hur din affärsidé eller befintliga verksamhet skapar, levererar och fångar ett värde för en kundgrupp (din målgrupp) och hur ditt företag är tänkt att fungera. Vi föreslår att du börjar enkelt, alldeles för många gör det för svårt för sig själva med att tänka att de ska göra en fullständig affärsplan, vi föreslår istället att du börjar med en skiss på en affärsmodell och gör en tillhörande budget. En av de mest använda mallarna för att utveckla affärsmodeller idag är Business Modell Canvas. Mallen kan fyllas i förhand eller online, det finns massor med varianter. Vi föreslår denna version som är enkel, på svenska och gratis. https://www.nystartad.se/om-business-model-canvas/

Tips: använd din skiss när du ska beskriva din tilltänkta verksamhet för en jordägare, använd även en del av informationen när du lägger upp en annons om att du söker mark. 

2. HITTA EN JORDÄGARE/ARRENDATOR

Många önskar finna en arrendator eller jordägare som de vet är seriösa, stabila och håller det den avtalat. Önskemålet är självfallet att det ska finnas en god relation som är lösningsorienterad. Att annonsera om ens behov av att hitta odlingsmark eller att finna en arrendator kan upplevas som svårt, det finns lite olika vägar att gå och några saker en bör tänka på.

Två fallgropar

 • Blivande arrendatorer
  Vi har märkt att alldeles för ofta använder sig blivande arrendatorer av bristfälliga beskrivningar av vad man söker. Vi föreslår därför att ni använder vår checklista eller liknande och gör en tydlig beskrivning av er idé som ni använder när ni söker mark. 
 • Jordägare
  Idag är många av dem som vill sysselsätta sig med småskalig yrkesmässig trädgårdsodling personer som inte tidigare har erfarenhet från lantbruket. Det gör att du som jordägare behöver nå utanför ditt egna nätverk när du söker en arrendator.  Nedan finns tips på grupper och platser du kan annonsera på. 

 

Här är några tips på hur man kan annonsera

 

1. Lägg upp på en digital plattform eller din hemsida. 
Då får annonsen en digital hemvist och blir lättare att hitta och sprida. Använd checklistan som underlag till din annonsbeskrivning.

Platser du kan lägga upp din annons på

 • Grow Here – plattform med ursprung i Göteborg men som går att använda för hela landet. 
 • Co-Grow – Plattform för trädgårddelning men där det även går bra att lägga upp annons för att finna mark/arrendatorer för yrkesmässig trädgårdsodling. De jobbar även på att utveckla sin plattform för att kunna förtydliga matchningen för yrkesmässig odling. 
 • Din egen hemsida.

2. Sprid annonsen
Här är ett några exempel på platser där du kan dela din din annons. 

Kontakta kommun och region
Kontakta din kommun och andra närliggande kommuner för att se om de har mark/fått in förfrågningar på personer som letar mark. Ta även kontakt med länsstyrelsen i din region och fråga samma sak.

Kontakta lokalmedia och/ eller riksmedia
Ta kontakt och se om dem vill göra ett reportage eller notis om att du vill börja odla i området/arrendera ut mark. Även riksmedier och medlemstidningar med inriktning på lantbruk, odling och landsbygd kan vara värt att kontakta. 
Här är några exempel:
Tidningen Småbrukarna
Land Lantbruk
Jordbruksaktuellt
Ekologisk Lantbruk
ATL
Biodynamiska föreningen

 

Foto av Christian Ferm

3. TA KONTAKT, TRÄFFAS oCH FÖRHANDLA

Här är några tips på hur kontakten kan gå till mellan en blivande arrendator och jordägare.

 1. Ta kontakt och skicka med beskrivning om vad du söker/kan erbjuda.
 2. Ta ett möte

Tips på hur ett möte kan gå till: 

 • Gå på en visning av marken
 • Ta varsin tur att intervjua varandra
 • Avsluta mötet
 • Återkoppla om nästa steg eller om ni inte tror ni matchar så avsluta kontakten

4. kVALITETSSÄKRA

Det är viktigt att innan ni skriver på ett avtal kollar upp och säkerställer att motparten och marken är till belåtelse. Med relativt enkla medel får man ett betydligt bättre beslutsunderlag. Här finns lite information om hur en syn kan gå till och tips om att kolla med referenser.

Gör en syn
Ett syneförfarande, laga syn, är en metod för att fastställa arrendeställets skick, vilket är viktigt för att tydliggöra ansvarsfördelningen och skyldigheter. Syneförfarandet är speciellt för jordbruksarrenden och förekommer inte i rättssystemet i övrigt. Synemännen är auktoriserade. Synemännen skall utses av jordägaren och arrendatorn gemensamt. Efter en syn upprättas en skriftlig handling, ett syneprotokoll. Syn bör ske regelbundet, exempelvis vart 10:e år eller åtminstone innan ett avtal skrivs och när arrendet ska avslutas. En syn görs av två synemän och kostnaden betalas delas av jordägaren och den blivande arrendatorn, kostnaden 2020 är på ca. 850 kr/tim och syneman, hur mycket tid som behövs varierar beroende på arrendets omfattning. Källa: LRF Arrendefrågor. Mer information finns hos Synemannaförbundet

Kontakta referenser
Be om/dela med dig av CV eller åtminstone referenser. En referens ska vara någon som känner personen väl, helst genom jämförbart tidigare arbete. En referens ska till exempel kunna beskriva hur personen har hanterat utmaningar, oförutsedda situationer andra jobbsituationer. 

5. SKRIV AVTAL

Jordbruksarrendeavtalet måste vara skriftligt, muntligt avtal är ogiltiga. Trots det är det tyvärr vanligt att skriftliga avtal inte görs. Enligt Norrbottens Affärer är endast 77 procent av arrendena i södra Sverige skriftliga medans i norra Sverige är siffran bara 45 procent. Så se till att ordna ett skriftligt avtal och besparar er framtida huvudvärk och osämja.

Ett arrendeavtal bör (åtminstone) innehålla följande:

 • Namn och kontaktuppgifter till parterna.
 • Det avtalade områdets storlek och vad som ingår i arrendet.
 • Hur arrendatorn har rätt att använda marken.
 • Tiden för arrendet.
 • Eventuell uppsägningstid för avtalet.
 • Vad som gäller för förlängning om uppsägning uteblir.
 • Ersättningen till jordägaren. 

Källa: Lavendla

Så här kan en avtalsprocess se ut:

 1. Det första ni bör komma överens om är om ni ska använda er av en mall, skriva ett helt eget avtal eller ta hjälp av en jurist. Det vanligaste är att jordägaren gör valet och står för kostnaden för en jurist eller en mall. De jurister vi kollat med (Ludvig & Co. och Hushållningssällskapet) tar mellan 1800-1950 kr/tim, hur mycket tid som behövs varierar beroende på arrendets omfattning och komplexitet.
 2. Gå igenom avtalet tillsammans
 3. Skriv på avtalet i minst två kopior. 

Denna guide är producerad som en del av Under Tallarnas Leader projekt Mötesplats För Grön Utveckling i Järna som syftar till att utveckla och etablera ett forum för mötet mellan odling, mat och miljö mellan 2018-2020. Text av Yannick Porter och Simone Grind. Tack till Co-grow, Torp Säteri/Rosenhanska, Husby Gård, Södertälje Kommun, Göteborg Kommun och Stadsbruk.

LÄS ÄVEN

PRISSÄTTNING AV ARRENDEN FÖR GRÖNSAKSODLING

LÄS MER OM ARRENDEN

Om arrenden

Avtalsmallar för jordbruksarrenden

 • LRF har tre olika mallar här, dock går det endast att ta del av för den som är medlem. 
 • Björn Lundén har en mall man kan köpa här

 
Aktörer